برگزاری جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی


جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی به ریاست سید مجید حسینی عضو هیات مدیره شورای مرکزی و سازمان با حضور اعضای کمیسیون، روسا و نمایندگان کمیته های رفاهی، فرهنگی و ورزشی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

🔹در این جلسه بعد از برگزاری انتخابات، اعضای کارگروه رفاهی، سرمایه گذاری، ورزشی و امور ارتباطات شورای مرکزی انتخاب شدند.

🔹گفتنی است سلمان طوسی خورشیدی رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان به عنوان عضو کارگروه رفاهی شورای مرکزی انتخاب شد.