نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک تجارت


نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک تجارت جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان