نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی با مدیران بانک رفاه


نشست رئیس و اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان با مدیران بانک رفاه جهت افزایش تعاملات و بررسی پیشنهادات به منظور ارائه خدمات در خور شأن مهندسان