اعضای کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی


اعضای کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی طبق مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در مهرماه سال 1401 

 

اعضای کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی

 

کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی
سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

سمت

1

سلمان

طوسی خورشیدی

عمران

رئیس

2

امیدرضا

تاجیک

عمران

دبیر

3

رحمان بردی

پژمان

عمران

عضو

4

محمد طاهر

علاالدین

عمران

عضو

5

روزبه

باقری

عمران

عضو

6

سبحان

جمعه

عمران

عضو

7

علی

پایندان

عمران

عضو

8

محمد

مقصودلو

برق

عضو

9

جواد

مقسم

عمران

عضو