استخر کیان شنا


جهت دریافت بلیط به کمیته رفاهی , فرهنگی و ورزشی مراجعه فرمایید.