بلیط استخر ایثار


جهت تهیه بلیط به کمیته رفاهی ، فرهنگی و ورزشی مراجعه نمایید.