بلیط استخر فرهیختگان


مهندسان گرامی می توانند جهت دریافت بلیط استخر فرهیختگان به کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان مراجعه نمایند.🔹

🔸️برنامه زمانبندی استخر  فرهیختگان 
🔸️آقایان: 
روزهای زوج 19 الی 23
روزهای فرد 18 الی 23
جمعه ها19 الی 23

🔸️بانوان
روزهای زوج 13 الی 19 
روزهای فرد 13 الی 17
جمعه ها 9 الی 16

بهاء بلیط: 400.000 ریال