سینما کاپری


جهت دریافت بلیط به کمیته رفاه مراجعه فرمایید.